สำนักสหปฏิบัติฯ

ความเป็นมาของมูลนิธิบรรจงสนิท

 


           เนื่องจากคุณวาสนา ศรีโสภาได้เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมที่สำนักสหปฏิบัติฯ กับอาจาร์ยธวัช คณิตกุลเป็นระยะเวลานานพอสมควร ต่อมาจึงได้ชวนคุณแม่บรรจง ยังพิทักษ์เข้ามาร่วมและรับรู้การปฏิบัติธรรม และมีความประสงค์

ศรีโสภา ดำเนินวิถีชีวิตที่สามารถเสริมสร้างสุขภาพจิตใจ และดำเนินสบายตามธรรมชาติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนรุ่นหลังบ้าง ท่านอาจาร์ยธวัช คณิตกุล ได้แนะนำแนวทางเพื่อทำการก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น และมูลนิธิฯควรที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมต่อผลงานของสำนักสหปฏิบัติฯ ซึ่งได้วางรากฐานการดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี

จนกระทั่งคุณแม่บรรจงล้มป่วย และถึงแก่กรรมลง คุณวาสนา อาจาร์ยธวัช และคุณบุบผา จึงได้ปรึกษากันถึงเรื่องการก่อตั้งมูลนิธิฯเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ ทั้งคุณพ่อสนิทและคุณแม่บรรจง ยังพิทักษ์ ซึ่งเป็นบิดามารดาของคุณวาสนา ศรีโสภา จึงได้นำชื่อของท่านทั้งสองมาตั้งเป็นชื่อของมูลนิธิ “มูลนิธิบรรจงสนิท” โดยมีคุณวาสนา ศรีโสภา เป็นประธานมูลนิธิ และมีกรรมการ ๙ ท่าน

มูลนิธิตั้งอยู่เลขที่ ๒๔/๗ หมู่ ๑ ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และมีที่ทำการอยู่ที่สำนักสหปฏิบัติฯ เลขที่ ๗๐ ซ.กรุงเทพ-นนท์ ๕ ถ.กรุงเทพ-นนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

๑. เพื่อบำรุงบูรณะและปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน
๒. เพื่อเป็นทุนภัตตาหาร การศึกษาและการรักษาพยาบาลพระภิกษุ สามเณร เด็ก และคนชรา
๓. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนักศึกษา
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
๕. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ
๖. เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดการดำเนินงาน

ดำเนินงานร่วมกับสำนักสหปฏิบัติฯโดย

๑. เปิดสอนปฏิบัติสมาธิกรรมฐานภาวนา ณ.สำนักสหปฏิบัติฯ จ.นนทบุรี และบวชเนกขัมม ปฏิบัติธรรม ณ.สำนักสหปฏิบัติสาขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

๒. ผลิตรายการธรรมออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เช่น
           - รายการเสียงธรรมจากญาณเวศก์
           - รายการธรรมประยุคต์ทันยุคสมัย
           - รายการปัญหากฏหมาย ปริศนากฏแห่งกรรม เชิงปรัชญาและอภิปรัชญา
           - รายการธรรมญาณทัสสนะ
๓. จัดพิมพ์หนังสือธรรม แจกเป็นธรรมทาน ได้แก่
          - ดำเนินงานอบรมศีลธรรมร่วมกับค่ายอบรมศีลธรรม “ค่ายอารยาภิวัทธน์” ณ.สำนัก
          - สหปฏิบัติฯ สาขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
          - รายการเสียงธรรมจากญาณเวศก์
          - รายการธรรมประยุคต์ทันยุคสมัย
          - รายการปัญหากฏหมาย ปริศนากฏแห่งกรรม เชิงปรัชญาและอภิปรัชญา
          - รายการธรรมญาณทัสสนะความเป็นมาของสำนักสหปฏิบัติ

   

         เมื่อประมาณปลายปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ อาจาร์ยธวัช คณิตกุล ได้จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นโดยใช้ชื่อสำนักว่า “เทพากรรมฐาน” แต่เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ เมื่อท่านอาจารย์ธวัชเริ่มมีความเข้าใจในพระพุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งขึ้น จึงได้พิจารณาเห็นควรเปลี่ยนชื่อสำนักใหม่เป็นสำนัก “สหเทพากรรมฐาน” และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “ สหเทพากรรมฐานสมาธิภาวนา” ตามลำดับและในที่สุด เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนัก “สหปฏิบัติฯ” จนถึงทุกวันนี้ โดยมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 70 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ซ.5 อ.เมือง จ.นนทบุรี จากนั้นท่านอาจาร์ยธวัช คุณบุบผา คณิตกุล และคุณวนิดา อิศรางกูรฯ ได้ปรารภกันว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองนักปราชญ์ และเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศ และทางพระพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งมายาวนาน น่าที่จะทำให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จนกระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ท่านอาจารย์ธวัช ได้มาพบที่ดินที่ตรงกับเจตนารมณ์ จึงได้สร้างสถานปฏิบัติธรรมของสหปฏิบัติฯขึ้นณ.ที่แห่งนี้


การดำเนินกิจการต่างๆของสหปฏิบัติฯ

         ๑. เปิดสอนการปฏิบัติกรรมฐานสมาธิภาวนา ณ.สำนักสหปฏิบัติฯ จ.นนทบุรี และบวชเนกขัมมปฏิบัติธรรม ณ.สำนักสหปฏิบัติ สาขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
         ๒. ผลิตรายการธรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ชื่อ
              - รายการเสียงธรรมจากญาณเวศก์
              - รายการธรรมประยุคต์ทันยุคสมัย
              - รายการปัญหากฏหมาย ปริศนากฏแห่งกรรม เชิงปรัชญาและอภิปรัชญา
              - รายการธรรมญาณทัสสนะ
        ๓. จัดพิม์หนังสือธรรมออกเป็นธรรมทาน
        ๔. ค่ายอบรมศีลธรรมอารยาภิวัทธ์การดำเนินงานร่วมกับวัดพระพิเรนทร์ วรจักร
          ๑. บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จวบจนปัจจุบัน
          ๒. ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน-ผ้าป่าสามัคคี วัดพระพิเรนทร์ วรจักร ทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕

ความเป็นมาของค่ายอารยาภิวัทธน์

เนื่องมาจากการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ร่วมกับวัดพระพิเรนทร์ วรจักร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ คุณสุพัฒน์ ตันติพิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะข้าราชการอำเภอด่นช้าง ได้ให้เกียรติมาร่วมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

ซึ่งอบรมอยู่ที่สำนักสหปฏิบัติฯ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ท่านนายอำเภอสมเกียรติ และท่านศึกษาธิการอภิชาติได้ปรารภว่าน่าจะมีการอบรมเยาวชน โดยขอให้ อาจาร์ยธวัช และคุณบุบผา คณิตกุล เปิดเป็นค่ายพุทธบุตรเพื่ออบรมพระพุทธศาสนาให้แก่เด็กนักเรียนในละแวก อำเภอด่านช้าง และอำเภอใกล้เคียง