สำนักสหปฏิบัติฯ


            เรื่องของชนกกรรมนั้นหากแปลโดยตรงในความหมายคือ “ กรรมพ่อ”หมายถึงกรรมที่ถูกเลือกสรร เป็นกรรมที่ส่งให้เรามาเกิด ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละคน โดยชนกกรรมจะเป็นตัวชี้บ่งว่าเราจะเกิดมาหน้าตาดี หรือไม่ดี ปกติหรือผิดปกติ ผู้หญิงหรือผู้ชาย เกิดมาในตระกูลดี หรือยากจน ชนชาติไหน ชนกกรรมจึงเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิสนธิ การได้ผู้ชนะโดย Sperm  1  ใน Sperm หลายสิบล้านตัว ซึ่งแต่ละตัวได้ถูกกำหนดเพศ หน้าตาไว้ ตามหลักพันธุ์กรรมเปรียบเสมือนต้องเลือกสรรกรรมเก่าจากหกสิบล้านภพ มาเลือกสรรเกิดในชาตินี้  ตามกฎของการเกิด ส่วนสัญญากรรมนั้นหากจะเปรียบเทียบกับองค์พรหมนั้นอุปมาเทียบได้กับองค์พรหมภาคนั่ง อันหมายถึงพรหมลิขิตที่กำหนดชีวิตเราให้เป็นไปตามชะตาชีวิตของบุคคลนั้นๆ ให้มากระทำกิจตามสัญญากรรม ต้องมาพบ มาเจอสรรพสิ่งที่ได้เคยมีกรรมร่วมกันมา ซึ่งพรหมลิขิตชีวิตของแต่ละคนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสัญญากรรมของแต่ละคนที่ได้กระทำมาในอดีตชาติ และเมื่อเรามาเกิดแล้วชีวิตเราก็จะถูกกำกับให้เป็นไปตามชนกกรรมตามที่ชะตาชีวิตกำหนด อุปมาดั่งองค์พรหมภาคยืนหรือพญายม ซึ่งจะเป็นผู้ที่จะคอยกำกับชีวิตเราให้ไปตามทิศทางที่กำหนดไว้ตามพรหมลิขิต ทั้งนี้จะละเอียดอ่อนแค่ไหนขึ้นอยู่กับสัญญากรรมของแต่ละคน เราอาจกล่าวได้ สัญญากรรม เป็นข้อกำหนดที่ถูกเลือกกำหนดให้เรามาต้องทำให้ได้ในชาตินี้ เมื่อเกิดมาแล้ว เราก็ต้องมาทำกิจนั้นๆ หรือสามารถเข้าถึงข้อกำหนดต่างๆตามสัญญาตามสัญญากรรม โดยจะมีกาลเวลาเป็นตัวควบคุม หากใครถึงกาลเวลาตามกำหนดแล้ว ยังไม่ทำตามสัญญากรรม หรือปฏิบัติตามข้อที่กำหนดไว้ไม่ได้ ถือว่าผู้นั้นผิดคำมั่นสัญญา ผู้นั้นก็อาจจะต้องมาพบกับปัญหาต่างๆ เช่น ต้องมาสอบตก อกหัก  หลักลอย  คอยงาน  สังขารโทรม  หากเรามีตัวรู้ในองค์ญาณที่ดี หรือมีครูที่ดี  ที่สามารถชี้แนะและนำพาเราชีวิตเราให้เข้าถึงสัญญากรรมของเราได้ เราก็จะปลอดภัย เราต้องฝึกปฏิบัติให้รู้ในองค์ญาณเพื่อให้รู้ว่าสัญญากรรมเราคืออะไร เพื่อที่จะได้เร่งปฏิบัติตามสัญญากรรมนั้นให้เสร็จสิ้น ทั้งสัญญากรรมทางโลก และสัญญากรรมภายในส่วนตัว  เราต้องรู้ว่าคนเราเกิดมาตามกรรม เกิดมาใช้กรรม เกิดมาสร้างกรรม เราต้องรู้ว่าเราต้องทำกรรมใด เงื่อนไขใด รู้จักวิธีการชดใช้กรรมและรู้วิธีบริหารกรรม  ดังนั้นเมื่อเราทราบถึงสัญญากรรมทั้งหมดแล้ว เราก็ต้องพยายามปฏิบัติให้ได้ให้ครบ เมื่อเราทำตามคำมั่นสัญญาของเราได้แล้ว  เส้นทางชีวิตของผู้นั้นก็จะเดินทางไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ หรือได้รางวัลชีวิตได้ในที่สุด แต่หากปฏิบัติได้ไม่ครบทุกข้อ ผลของชะตาชีวิตก็จะต้องถูกแบ่งส่วนกัน ระหว่างรางวัลชีวิตและอาญากรรม  ซึ่งจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดตามสัญญากรรมที่เราสามารถเข้าถึงกลไกกรรมในเกมกลกรรมซึ่งจะได้กล่าวต่อไป