สำนักสหปฏิบัติฯ

ทรงประกาศกฏห้ามพระสงฆ์แสดงปาติหาริย์
·      วันเพ็ญเดือน ๘  เสด็จเมืองสาวัตถี ผู้รักษาอุทยานชื่อ คัณฑะ
·      เศรษฐีแขวนบาตรไม้จันทน์บนเสาไม้ไผ่สูง ๑๐ ศอกประกาศหาพระอรหันต์
·      พระโมคคลานะให้พระปิณโฑลภารทวาชะแสดงปาฏิหาริย์เหาะไปเอาบาตร เป็นเหตุให้พระบรมศาสดาทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสาวกแสดงฤทธิ์
 
ยมกปาฏิหาริย์
 
        พวกเดียรถีย์(นักบวชนอกศาสนา)ก่อกวนเป็นอันมากเมื่อเห็นพระอรหันต์ถูกห้ามแสดงฤทธิ์ จึงคอยยุแยงผู้คนท้าทายจะแสดงฤทธิ์แข่งพระอรหันต์ และท้าทายให้พระสงฆ์แสดงฤทธิ์
·      ฆรณีนันทอุบาสิกา อาสาแสดงยมกปาฏิหาริย์แทนพระศาสดา
·      จุลอนาถถบิณฑิกคฤหบดี อาสาแสดงยมกปาฏิหาริย์แทนพระศาสดา
·      จิรสามเณรีอาสาแสดงยมกปาฏิหาริย์แทนพระศาสดา
·      จุนทสามเณร อาสาแสดงยมกปาฏิหาริย์แทนพระศาสดา
·      พระอุบลวรรณาเถรี อาสาแสดงยมกปาฏิหาริย์แทนพระศาสดาอาสาแสดงยมกปาฏิหาริย์แทนพระศาสดา
·      พระโมคคัลลานะ อาสาแสดงยมกปาฏิหาริย์แทนพระศาสดา
             พระบรมศาสดาทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ ลดอหังการปราบพวกเดียรถีย์ด้วยตัวเองเพราะข้อกำหนดแสดงฤทธิ์บัญญัติไว้สำหรับพระสาวกเท่านั้น ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ปราบพวกเดียรถีย์ ในวันอาสาฬหปุณณมี ที่กรุงสาวัตถี ใต้ต้นมะม่วง
 ลักษณะของยมกปาฏิหาริย์  ทรงเข้าเตโชกสิณสมาบัติ   ทรงเข้าอาโปกสิณสมาบัติ                  
·      เปลวไฟพุ่งออกจากพระกายเบื้องบน   สายธารพุ่งออกจากพระกายเบื้องล่าง      
·      เปลวไฟพุ่งออกจากพระกายเบื้องหน้า  สายธารพุ่งออกจากพระกายเบื้องหน้า      
·      เปลวไฟพุ่งออกจากพระกายเบื้องล่าง    สายธารพุ่งออกจากพระกายเบื้องบน      
·      เปลวไฟพุ่งออกจากพระกายเบื้องหลัง  สายธารพุ่งออกจากพระกายเบื้องหลัง      
·      เปลวไฟพุ่งออกจากพระเนตรเบื้องซ้าย สายธารพุ่งออกจากพระเนตรเบื้องซ้าย
·     เปลวไฟพุ่งออกจากพระเนตรเบื้องขวา     สายธารพุ่งออกจากพระเนตรเบื้องขวา                              
                       พร้อมฉัพพรรณรังสี  ทรงเข้า นีลกสิณสมาบัติ  ทรงเข้า ปีตกสิณสมาบัติ
·      เขียว
·      เหลือง
·      แดง
·      ขาว
·      แสด
·      เลื่อมประภัสสร