สำนักสหปฏิบัติฯ

ศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย
พุทธทำนาย : พระสัพพัญญูทรงทำนายพระสุบินนิมิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล
พระเจ้าปเสนทิโกศลได้กราบทูลพระสุบิลเป็นข้อๆ
พระเจ้าปเสนทิโกศลได้กราบทูลพระสุบิลเป็นข้อๆ
เป็นยุคที่จะเหลือแต่คนดีเป็นจำนวนไม่มากนัก ผู้คนมีอายุยืนยาวนาน เป็นยุคที่พระธรรมรุ่งเรืองสุงสุด
 
            “การสูญสิ้นไปของร่างกายในชาตินี้ เพื่อไปเกิดเป็นร่างใหม่ในชาติหน้า
บ้านที่แท้จริงของเราไม่ใช่บ้านที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้
ภพมนุษย์เมื่อเทียบเวลากับเวลาที่เราเวียนว่ายตายเกิดนั้นเทียบกันมิได้
อย่ามัวยึดติดกับทรัพย์สิน กิเลสตัณหา ลาภยศสรรเสริญ การก่อกรรมเอาเปรียบผู้คน อันจะทำให้วงเวียนชีวิตยิ่งยาวไกล และซับซ้อนต้องเวียนกันมาเกิดใช้หนี้กัน เป็นกงกรรมกงเกวียนหมุนเวียนกันไปเป็นวัฏจักรไม่มีที่สิ้นสุด
พระพุทธเจ้ายังใช้เวลาถึง 6 ปีกว่าจะตรัสรู้ เร่งปฏิบัติ หมั่นทำบุญศึกษาธรรมกันตั้งแต่วันนี้ จึงถือเป็นการไม่ประมาท อย่ารอแก่เฒ่าจึงคิดถึงเวลานั้นก็เวลาหมดแล้ว หากชาติหน้าเกิดมาคิดเช่นนี้อีกโอกาสปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมจะถึงเมื่อไร อย่าประมาทว่าชาตินี้ฉันมีทุกอย่างแล้วหากพรุ่งนี้ยากจน หรือชาติหน้าเกิดยากจนขึ้นมาจะทำอย่างไร ควรดำรงชีวิตตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเถิด”
 
              การทำทานด้วยธรรมถือเป็นการทำทานที่มีอานิสงส์สูงสุด
          “ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง
         ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”