สำนักสหปฏิบัติฯ

พระนันทเถระ
เอตทัคคะ:ผู้คุ้มครองอินทรีย์


 

ภาคชีวประวัติ และการศึกษา
พระนันทะ มีบิดาชื่อว่า “สุทโธทนะ” มารดาชื่อ"ปชาบดีโคตมี”  ทรงเป็นพระอนุชาต่างมารดาของพระพุทธเจ้า มีน้องสาวชื่อ”รูปนันทา” ท่านบวชในวัเดียวกับวันที่จะได้อภิเษกสมรสกับนางชนปทกัลยาณี หญิงงามประจำแคว้น เพราะความเกรงใจในพระทัยพระพุทธเจ้า ที่ได้ให้บาตร แล้วจึงตามเสด็จไปจนถึงนิโครธาราม พระองค์ตรัสถามว่า”นันทะ เธอจะบวชหรือ” เพราะความเคารพในพระองค์ จึงรับปากว่า “จักบวช พระเจ้าข้า”


ภาคการปฏิบัติ
เมื่อบวชแล้วท่านไม่อยากประพฤติธรรมเท่าที่ควร เพราะมีความคิดถึงนางชนปทกัลยาณี ที่เสียงเรียกของนางให้กลับไปอภิเษกสมรสยังก้องอยู่ในหู บอกว่าอยากจะสึก พระ พุทธองค์เข้าใจความรู้สึกของท่านดี ไม่ได้ตรัสอะไรแต่ทรงสอนด้วยกลวิธีต่างๆ เช่น จับแขนท่านแล้วพาเหาะไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึง เพื่อเปรียบเทียบให้ท่านเลือกเอาระหว่างนางฟ้ากับนางชนบทกัลยาณี ซึ่งพระนันทะกราบทูลตอบว่า”ระหว่างนางชนบทกัลยาณี กับนางฟ้า๕๐๐นาง เมื่อเทียบกันแล้ว นางชนบทกัลยาณีของข้าพระองค์ก็ไม่แตกต่างอะไรจากนางลิงบนตอไม้ที่ถูกไฟไหม้ เลย” ท่านจึงเปลี่ยนใจหันมาประพฤติพรหมจรรย์อย่างแข็งขัน เพราะต้องการเชยชมนางฟ้า ท่านถูกพระทั้งหลายเรียกว่า”คนรับจ้าง”บ้าง “คนมีค่าไถ่”บ้างและในไม่ช้าท่านก็ได้บรรลุอรหันตผล และทันทีนั้นท่านก็รู้แจ้งว่า ท่านได้เปลื้องตนออกจากวาทะเหล่านั้นโดยสิ้นเชิง
ภาคการประกาศพระศาสนา

ไม่มีการกล่าวถึงบทบาทในการประกาศพระศาสนา แต่ท่านมีลักษณะคล้ายพระพุทธเจ้ามาก แต่เตี้ยกว่าเพียง๔นิ้วเท่านั้น และใช้จีวรขนาดเดียวกับพระพุทธองค์ ทรงเป็นผู้มีบุคลิกที่สุขุมสง่างามน่าเลื่อมใสศรัทธา

ข้อควรจำ
ท่านพระอนุชาซึ่งประสูติจากพระนางปชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระน้านางของพระพุทธเจ้า
ท่านมีลักษณะคล้ายพระพุทธเจ้ามาก แต่เตี้ยกว่าเพียง ๔นิ้ว
ท่านออกบวชในวันอภิเษกสมรส ซึ่งออกบวชเพราะความเกรงใจ