สำนักสหปฏิบัติฯ

พระโสภิตเถระ
เอตทัคคะ:ในทางระลึกชาติก่อนได้

 


ภาคชีวประวัติ และการศึกษา
ท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ เรียนจบศิลปวิทยา ในเมืองสาวัตถี ท่านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพราะได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ จึงทูลขอบวช
ภาคการปฏิบัติ เมื่อได้บวชแล้ว ก็ศึกษาพระธรรมวินัย บำเพ็ญกรรมฐานไม่นาน ก็บรรลุพระอรหันต์ภาคการประกาศพระศาสนา  ท่านมีความชำนาญในการเข้าฌานและระลึกชาติได้คล่องแคล่ว จนได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้เลิศในการระลึกชาติ ในทาง”ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ”