สำนักสหปฏิบัติฯ

พระมหาโมคคัลลานเถระ
เอตทัคคะ:ผู้มีฤทธิ์มาก


 ภาคชีวประวัติ และการศึกษา
มีนามเดิมว่า “โกลิตะ” บ้านเดิมชื่อว่า “ โกลิตคาม” อยู่ใกล้เมืองราชคฤห์  บิดาชื่อว่า”โกลิตะ” มารดาชื่อ”โมคคัลลี” ฉะนั้น ท่านจึงได้ชื่อว่า “โมคคัลลานะ”มีเพื่อนสนิทชื่อ”อุปติสสะ หรือ พระสารีบุตร “ นั่นเอง


ภาคการปฏิบัติ
หลังจากท่านได้ฟังธรรม จากเพื่อน คือ” อุปติสสะ”และได้บรรลุโสดาปัตติผล  หลังจากที่ท่านพบพระอัสสชิเถระและได้ฟังธรรม จึงชักชวนบริวารไปขอบวชต่อพระพุทธองค์ ที่วัดเวฬุวัน เมื่อบวชแล้วได้ทูลลาพระพุทธองค์ไปบำเพ็ญสมณธรรม ณ หมู่บ้านกัลลวาละมุตตคาม แคว้นมคธ แต่ไม่สามารถบำเพ็ญธรรมได้เลยเนื่องจากเกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนอย่างมากตลอด๗วัน ทราบถึงพระพุทธองค์ในวันที่๘พระพุทธองค์จึงเสด็จไปให้อุบายแก้ง่วงถึง๘ข้อ ท่านตั้งใจปฏิบัติตาม พระพุทธองค์ทรงทราบวาระจิต จึงตรัสสอนเรื่อง “ธาตุกัมมัฏฐาน”คือให้พิจารณาว่าร่างการนี้เป็นเพียง ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ เท่านั้นมิใช่ตัวเรา และวันที่๘นเองท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต์


ภาคการประกาศพระศาสนา
- ท่านเป็นผู้เลิศในการแสดงฤทธิ์มาก
- เป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย และเป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระศาสนา
- เป็นอาจารย์ประกาศธรรมแก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย
- ท่านแสดงฤทธิ์ปราบบุคลผู้เป็นมิจฉาทิฐิเป็นจำนวนมาก เช่นปราบเศรษฐีมัจฉริยโกสิยะ ด้วยวิธีการต่างๆ มานับถือพระพุทธศาสนาตลอดชีวิต
- ท่านปราบนาคราช ชื่อ”นันโทปนันทะ”
- ท่านร่วมกับพระสารีบุตร แก้ปัญหา พระเทวทัตประกาศแยกตัวจากคณะสงฆ์
- ท่านนิพพาน หลังพระสารีบุตร ๑๕วัน เมื่อวันแรม๑๕ค่ำเดือน๑๒ ณ ถ้ำกาฬศิลา แคว้นมคธ โดยถูกพวกเดียรถีย์ จ้างโจร มาลอบสังหารถึง๓ครั้ง


ข้อควรจำ    
ท่านเป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย
ท่านเปรียบเสมือนแม่นมของภิกษุ คือเป็นผู้เลิ้ยงดูสั่งสอนภิกษุ
ท่านถูกโจรใจร้ายจนนิพพาน เพราะอดีตกรรมที่เคยทำร้ายพ่อแม่
ท่านและพระสารีบุตร ช่วยกันระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นในสังฆมณฑล
ท่านเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างวัดบุพพาราม ของนางวิสาขา
พระพุทธเจ้าได้บรรจุอัฐิธาตุของท่านไว้ที่ซุ้มประตูเวฬุวัน