สำนักสหปฏิบัติฯ

พระสีวลีเถระ
เอตทัคคะ:ในทางมีลาภมาก

 ภาคชีวประวัติ และการศึกษา
มารดา  ชื่อ” พระนางสุปปวาสา” ซึ่งเป็นพระธิดาเจ้าเมืองโกลิยะ ท่านอยู่ในครรภ์มารดานานถึง ๗ปี๗เดือน๗วัน ในขณะที่อยู่ในครรภ์พระมารดา มีลาภสักการะเกิดขึ้นมากมาย และเมื่อถึงเวลาคลอด พระนางก็คลอดง่ายที่สุด หลังจากที่ท่านประสูติแล้ว พระมารดาก็ได้ทำบุญมหาทานฉลองตลอด ๗วัน ในวันที่๗พระสารีบุตรได้ชวนพระกุมารบวช เธอดีใจมากและได้รับอนุญาตจาดพระมารดา ซึ่งชีวิตท่านถือว่าแปลกที่สุด คือเมื่อคลอดแล้วเพียง๗วันมารดาก็ทำงานได้เลย ด้วยการนิมนต์พรพทธเจ้ามาทำบุญ หลังจากนั้นท่านก็บวชเป็นสามเณรทันที ซึ่งท่านใช้ชีวิตฆราวาสจริงๆเพียง๗วันเท่านั้น และเมื่อบวชแล้วได้เกิดลาภสักการะแก่ภิกษุทั้งหลายมากมาย


ภาคการปฏิบัติ
เมื่อได้บวชแล้ว ก็ได้เจริญตจปัญจกกรรมฐาน จากพระสารีบุตร  และได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ท่านปลงผมนั้นเอง คือเวลาจรดมีดโกนครั้งแรกบรรลุโสดาปัตติผล เวลาจรดมีดโกนครั้งที่๒บรรลุอนาคามิผล เวลาจรดมีโกนครั้งที่๓ บรรลุพระอรหันตผลในเวลาโกนผมเสร็จ


ภาคการประกาศพระศาสนา
ท่านเป็นผู้ยังความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดแก่ชนทั้งหลาย เป็นผู้มีลาภสักการะมาก สำหรับเทวดาและมนุษย์