สำนักสหปฏิบัติฯ

พระราหุลเถระ
เอตทัคคะ:ผู้เป็นเอตทัคคะทางผู้ใคร่ต่อการศึกษา

   

 


ภาคชีวประวัติ และการศึกษา
 มีบิดาชื่อว่า “เจ้าชายสิทธัตถะ” มารดาชื่อ”พระนางยโสธรา(พิมพา)”  พระบิดาเสด็จออกบวชในวันที่ท่านเกิดนั้นเอง ท่านเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงเมืองกบิลพัสดุ์เพียง๗วัน โดยท่านเข้าไปทูลขอราชสมบัติจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบิดาตามคำแนะนำของพระนางยโสธราพิมพา พระมารดา พระพุทธองค์ทรงมอบหมายให้พระสารีบุตรเถระเป้นพระอุปัชฌาย์โดยบวชแบบ”ติสรณคมนูปสัมปทา” เพราะการให้อริยทรัพย์เป็นสิ่งประเสริฐและยั่งยืนถาวร

เมื่อท่านบวชแล้ว เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษามาก ครั้งหนึ่งท่านลุกขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วกอบเอาทรายเต็มกำมือแล้วตั้งจิตปรารถนาว่า ขอให้ได้รับคำแนะนำพร่ำสอนมากเท่ากับเม็ดทรายจากพระพุทธเจ้า และจากอุปัชฌาย์อาจารย์ ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมและฟังธรรมจากพระพุทธองค์ไม่นานนักก็บรรลุเป็นพระอรหันต์


ภาคการประกาศพระศาสนา
ไม่มีกล่าวไว้ชัดเจนว่าท่านมีบทบาทอย่างไรในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา แต่ท่านมีวัตรปฏิบัติที่เลื่องลือมากอีก๒ประการคือ
๑.)ทรงเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย
๒.)เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา


ข้อควรจำ
ท่านเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา ซึ่งบวชด้วยวิธี”ไตรสรณคมน์”โดยพระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์
ท่านเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย และมีความกตัญญูกตเวทีเป็นยอด
ท่านนิพพานในสวรรค์ชั้นดาวดึง ก่อนพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตร