สำนักสหปฏิบัติฯ

พระมหากัสสปเถระ
เอตทัคคะ:ผู้ทรงธุดงค์คุณ

 
ภาคชีวประวัติ และการศึกษา
มีนามเดิมว่า “ปิปผลิมาณพ” เกิดที่หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อว่า “ มหาติฏฐะ “ในแคว้นมคธ เมืองราชคฤห์ บิดาชื่อ”กปิละ” ส่วนมารดาไม่ปรากฎชื่อ ท่านแต่งงานกับนางภัททกาปิลานี เมื่ออายุ ๒๐ ปีตามความต้องการของบิดามารดา เนื่องจากทั้งสองไม่ต้องการครองเรือน หลังจากบิดามารดาสียชีวิตลง ทั้งสองจึงชวนกันออกบวชอุทิศพระอรหันต์ นุ่งห่มผ้ากาสาวะ(ผ้าย้อมน้ำฝาด) แม้ข้ทาสบริวารอ้อนวอนให้อยู่อย่างไรก็ไม่ยอมละความตั้งใจ จึงได้แยกย้ายกันไปอยู่คนละที่


ภาคการปฏิบัติ
ในคัมภีร์กล่าวว่าขณะที่ทั้งสองแสดงความเคารพกันและกัน และได้แยกย้ายกันไปอยู่คนละที่นั้น เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์คือแผ่นดินไหว ฟ้าร้องครวญคราง
ท่านพบพระพุทธองค์ที่ต้นไทรชื่อ”พหุปุตตนิโครธ”ระหว่างเมืองราชคฤห์กับเมืองนาลันทา พระพุทธองค์ทรงประทานบวชให้แบบ “โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา” คือการบวชด้วยการประทานโอวาท๓ข้อ คือ
๑.) ทรงสอนให้มีหิริโอตตัปปะ ในภิกษุที่เป็นเถระ นวกะ และปานกลาง
๒.) ทรงสอนให้ฟังธรรมทั้งหมดที่ประกอบไปด้วยกุศล ด้วยความเคารพ และทรงจำไว้ให้ได้
๓.) ทรงสอนให้เจริญกายคตาสติ อย่างสม่ำเสมอ

ท่านได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในธรรมวินัย โดยเฉพาะการถือธุดงค์ ถึง๓ข้อตลอดชีวิต คือ การอยู่ป่าเป็นวัตร เที่ยวบิณฑบาตรเป็นวัตร และนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร เป็นเบื้องต้น ต่อมาพระพุทธองค์ได้ประทานผ้าสังฆาฏิเก่าให้ท่านได้ใช้ ท่านเกิดความซาบซึ้งและตระหนักถึงความเป็นศาสนทายาทเป็นอย่างยิ่ง จึงได้สมาทานธุดงวัตรเป็นอีก๑๐ข้อ รวมเป็น๑๓ข้อนับตั้งแต่วันที่บวช ท่านได้บำเพ็ญเจริญสมถะและวิปัสสนาอย่างหนัก จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ผลในวันที่๘หลังจากบวช


ภาคการประกาศพระศาสนา
หลังจากบรรลุพระอรหันต์แล้ว ได้ช่วยประกาศพระศาสนาจนมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมาก
ท่านเป็นผู้ริเริ่มชักชวนพระสาวกที่ไปร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นจำนวนมาก
ท่านจัดทำสังคยนาพระธรรมวินัยและไดคัดเลือกเฉพาะพระอรหันต์ที่บรรลุอภิญญา๖และปฏิสัมภิทา๔ รวมทั้งท่านด้วยเป็น๕๐๐องค์ และทำสังคยนา(การร้อยกรอง)ครั้งแรก ณ ถ้ำสัตตบรรณคูหา ข้างภูเขาเวภาระ ในพระราชูปถัมภ์ของพระเจ้าอชาตศัตรูแห่งแคว้นมคธ นับว่าท่านได้เป็นประธานในการวางรากฐานของพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนและมั่นคงถาวรจนถึงปัจจุบัน  ท่านมีอายุยืนถึง๑๒๐ปีจึงปรินิพพาน ณ เชิงเขา ชื่อ”กุกกุฏสัมปาตะ”แคว้นมคธ


ข้อควรจำ    
ท่านออกบวชอุทิศพระอรหันต์ในโลก
ท่านได้รับสังฆาฏิจากพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นการยกย่องอย่างยิ่ง
ท่านเป็นต้นแบบของผู้มักน้อยสันโดษ คือสมาทานธุดงค์ครบทั้ง๑๓ข้อ
ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในการถือธุดงค์เป็นวัตร
ท่านได้เป็นประธานจัดทำสังคยนาพระธรรมวินัยเป็นครั้งแรก