สำนักสหปฏิบัติฯ

                                                                   บทนำ

             ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการของโลกตะวันตก ซึ่งมักจะมุ่งเน้นแต่ความเจริญทางด้านวัตถุเสียเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งวัฒนธรรมและค่านิยมของชาวต่างประเทศได้แพร่เข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดอ่านของเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสินค้าและบริการต่างๆที่ผลิตออก สู่ตลาด ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปในแนวทางที่ผลิตเพื่อสนองกิเลส  ตัญหากันมากขึ้น โดยมีวัยรุ่นเป็นเป้าหมายทางการตลาดที่สำคัญ เป็นเหตุให้วัฒนธรรมและอารยธรรมที่ดีงามของประเทศถูกบดบังอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเยาวชนในปัจจุบันยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ กฎแห่งกรรม และยังขาดความเข้าใจในหลักการ หรือแก่นที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่รู้จักพระพุทธศาสนาแต่เพียงเปลือกนอกเท่านั้น  web site นี้กระผมได้รวบรวมเขียนขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์ที่ต้องการให้ทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ของชาติ หันมาพิจารณาสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เขาอาจมองข้ามไปหรือยังเข้าไม่ถึง หรือเข้าถึงแต่ยังไม่ดีพอนั่นก็คือ พระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทย การปฏิบัติธรรมโดยยึดหลัก สะดวก สบาย ง่าย ประหยัด  ไม่ยึดติดอุปาทาน และให้เยาวชนคนรุ่นใหม่  ได้เข้าใจถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เทพ เทวดา   ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้ตรัสไว้ว่ามีอยู่จริง แต่อยู่ในอีกมิติหนึ่ง อันเป็นมิติพิศวง ที่ซ่อนเร้น ปิดบังอำพรางชีวิตของเราอยู่ ให้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไร และเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้น อีกทั้งยังเป็นการท้าทายให้ทุกคนเข้ามาศึกษาหาความจริงด้วยตัวเราเองว่า หากใครสามารถเข้าถึงฐานแห่งกรรมได้ และสามารถบริหารจัดการกรรมของตัวเอง หรือที่เราเรียกว่าเล่นเกมกลกรรมได้อย่างถูกต้องลงตัวแล้ว  เราก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตที่เรียกว่าได้รางวัลชีวิตอย่างที่ไม่คาดฝัน  ในทางตรงกันข้าม หากเราปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปตามกฎแห่งกรรมโดยการที่เราขาดตัวรู้ และความเข้าใจในการบริหารจัดการกรรมของเรา  ก็อาจทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า “ กรรมเก็บกด ”ได้ในที่สุด                                                     
             ผมได้ทำการเรียบเรียงรวบรวมหลักคำสอนของท่านอาจาร์ยธวัช  คณิตกุล แห่งสหปฏิบัติฯ ซึ่งเป็นคำสอนธรรมะในเชิงประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันออกมาในรูปแบบของบทความบนอินเตอร์เน็ท โดยบทความภายในหนังสือweb siteนี้ บางส่วนผมเขียนจากประสบการ์ณจริง และบางส่วนเขียนขึ้นตามความเข้าใจของกระผมเองที่ได้รับฟังคำสอนของท่านอาจาร์ยธวัช  คณิตกุลมา หากมีความผิดพลาดประการใด ผมขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว  ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนคนรุ่นใหม่ในยุคอินเตอร์เน็ท  จะหันมาสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาที่แก่นแท้กันมากขึ้น และหันมาปฏิบัติธรรมให้รู้ถึงฐานแห่งกรรมของตนเองในกลไกกรรมกันมากขึ้น  และรู้จักวิธีบริหารจัดการกรรมเพื่อแก้ไขกรรมเก็บกด  ให้ลดน้อยลง จากหนักเป็นเบา และจากเบาเป็นหมดสิ้นไป รวมทั้งหันมาทำความเข้าใจในเรื่องของการทำบุญที่ตรงกับหนี้กรรม มีความเข้าใจและรู้จักการปฏิบัติตัวในเรื่องของบุพเพสันนิวาส ในแง่มุมของสัจธรรมให้มากขึ้น เพราะถ้าหากกรรมเก็บกดเกิดขึ้นกับผู้ใดแล้ว มันไม่เพียงแต่จะส่งผลเสียให้เกิดขึ้นเฉพาะตัวคุณเท่านั้น  แต่มันอาจส่งผลไปยังครอบครัวของคุณ รวมถึงคนที่คุณรักและเกี่ยวพันกับคุณได้  ดังนั้นเราจึงควรหันมาเรียนรู้ และพัฒนาตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแนวทางของพระพุทธศาสนา ตลอดจนสามารถเข้าถึงหลักธรรมสำคัญอื่นๆ ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ 

                                                                               สุภัค  จาปะเกษตร์
                                                                                   ผู้เรียบเรียง

                                              Introduction
 
             Nowadays the increasing revolution of the western technology and services which mostly focus on the materials and the spreading of western culture and social value have widely influenced and dominated the thought and perception of the Thai youths. As we can see, lots of products and services are mostly produced to servecravings and impurities. Teenagers are the most important target group. This leads to a declination of our refined culture, civilization and our minds faster. Furthermore, teenagers are still lack of the knowledge and understanding about the Buddhism and many key points of it, for instance, “the karmic law” or “the law of action”. Lots of people misunderstood or do not understand clearly about the Buddhism. The purposes of this book is, firstly, to make everyone especially the youngsters take an account into the most precious thing, which they used to overlook, didn’t know it clearly or didn’t even know it, that is “the Buddhism”. Buddhism is the main religion of Thailand. Buddhist practice is based on convenience, economical and no conviction. Secondly, it aims to have everyone get to know about the magical powers, miracle, god and goddess which their existence was told by the Buddha. They existed but in the different mysterious world. Apart from knowing and believing in them, we should know how to react with them. Buddhism has invited everyone to explore the truth by means of trying to understand the basics of karma and managing it correctly. If you could win this “karma game”, you could succeed in every aspect in your life as you wish unexpectedly. On the other hand, if we let our life float along the wheel of fortune without wisdom and understanding in karmic management, it would eventually take us to face the “under pressured karma”.
I have gathered the teaching words of AjarnThawat Kanitkul who is the teacher of modern applied dhamma. I have uploaded these articles on the internet (http://www.sahapatibat.org/) Some articles were written by words of Ajarn Thawat Kanitkul, the others were written by my experiences. If there were any mistakes, I would have to apologize. I strongly wish that the internet-era youth would be far more interested in studying Buddhism and practicing to unlock to know their karma than before. When they knew what their karma is and knew how to manage them, then the karma wouldn’t be under pressured. Therefore the “under pressured karma” wouldn’t happen. Playing this “karmic game” could reduce the severity of the karma effect. For example, the big karma one could be reduced to be little, the little one could disappear. Moreover, I wish they could make a merit that can directly neutralize the sin as well as understand the destiny about being husband and wife in the previous life. Thus, we should study and develop ourselves to follow the teaching of the Buddha accurately in order to reach the nirvana.
  
 
                                                                                Supak J.                      
                                                                                 Author