สำนักสหปฏิบัติฯ

.  ชายหญิงอยู่ร่วมกัน
.  หญิงนั้นมีระดู         
.  มีสัตว์มาเกิด   คือ มีการถ่ายทอดพลังกรรมที่สะสมไว้จากภพ สู่ ภพ ในวิญญาณนั้น  
             หากดูในอภิธรรมจะกล่าวไว้ว่ามีสัตว์มาเกิด  ในอภิธรรมภาคพิศดารเขียนว่ามีคนธรรพ์ อันจัดเป็นกระแสวิญญาณชนิดหนึ่ง  ซึ่งจะส่งกระแสวิญญาณมาปฏิสนธิรวมกันกับคลื่นวิบากกรรมของเราในกลละ ในลักษณะบุคคลาธิฐานและจะแปรรูปเกิดเป็นคันธัพพะ โดยกระแสคลื่นวิญญาณของคนธรรพ์นั้นจะอยู่ในลักษณะของความรื่นเริง บันเทิงใจ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นคลื่นอารมณ์พื้นฐานของเทวดา  เป็นคลื่นอารมณ์บันเทิง ดีด สี ตี เป่า หรืออารมณ์ธรรม เข้ามาผสมกับคลื่นกรรมที่บรรจุวิบากกรรมของเราในครรภ์มารดาโดยเฉพาะในช่วงปัญจะสาขา(ช่วงที่ตัวอ่อนเริ่มผุดปุุ่มอวัยวะ ๕ คือศรีษะแขนสองข้างแลพขาสองข้าง) คันธัพพะก็ยังคงต้องปรับผสมผสานแลกเปลี่ยนกับกระแสคลื่นคนธรรพ์ เรียกว่ามีการเปลี่ยนภาคอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดการปรุงแต่งอารมณ์อันทำให้การเข้าออกของคันธัพพะเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นระเบียบ คนธรรพ์ก็จะถูกปิดกั้นหรือมีนิวรณ์มาแทรก บางครั้งอาจถึงขนาดเกิดเป็นอารมณ์พันทางทำให้จิตไม่ว่างแปรปรวน และทำให้คนธรรพ์ไม่สามารถเข้าไปผสานกับคันธัพพะได้อย่างกลมกลืน คันธัพพะก็จะอ่อนแอ คือเข้าไม่ถึงสัญญากรรมเดิม บางครั้งถึงกับทำให้ตกไปสู่วิบัติ ๔ได้  คันธัพพะจะต้องไม่อยู่ในฐานะสัญชาติญาณและไม่เครียด ดังนั้นเราจึงต้องยกระดับคันธัพพะของเราให้ขึ้นมาสู่ภาคจิตวิญญาณ และให้สูงถึงขั้นปัญญาญาณ ใช้ตัวรู้เท่าทันตามความเป็นจริงทำให้เกิดอุเบกขา พัฒนาตัวรู้สู่รู้แจ้งแทงตลอด อันจะทำให้เกิดเป็นอารมณ์ธรรมเกิดคู่กับตัวรู้ของเราอยู่ตลอดเวลา การฟังเรื่องธรรม พูดเรื่องธรรม เขียนหนังสือธรรมก็จะทำให้เกิดเป็นธรรมารมณ์ หรือการใช้พิธีกรรม เช่นการอัญเชิญบารมีเทพเจ้าจากหลายศาสนา มาช่วยกระตุ้นคนธรรพ์ ซึ่งขณะที่เราอยู่ในพิธีกรรมอย่างน้อยเราก็ต้องมีศรัทธาและมีอารมณ์ร่วม นั่นก็คือมีอารมณ์ธรรมอันจะสามารถปรับคันธัพพะในตัวเราให้สมดุล ปรับแต่งอภิสังขารที่ขาดหายมาเติมเต็มด้วยอิทธิฤทธิ์และเทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์ อันจะช่วยลดกรรมเก็บกด ปรับอารมณ์ส่วนลึกให้สมดุลลงตัว บุญเก่าก็จะสามารถกลับมาช่วยได้ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถทำได้ในปัจจุบัน

Process of Birth
                Process of birth is composed of three factors which are:
1.       Male and female have sexual relations
2.       Female has menstruation cycle
3.       There is a coming life: There is a transfer of collecting karma power in that spirit
The Higher Doctrine said that a coming life results from “Gandhabba”, which is a being ready to take a new existence, is one kind of spirit which send spiritual wave to combine with bad deeds wave in Kalala and give rise to “Kantuppa”.  The Gandhabba wave is a wave of joy and entertainment which is a normal basic emotion of god and. Moreover, it is a wave of entertainment emotion of playing, grinding, hitting and blowing an instrument or dhamma emotion which comes to combine with bad deeds wave in a mother’s womb. Yet, Kantuppa has to combine or exchange with Gandhabba wave, in other word, they change and re-change from one to another all the time. As the time passes by, there is some constitution which makes the change and re-change be in disorder. So, Gandhabba is obstructed or has obstacles which called “The Five Hindrances” which causes annoyance emotion so that our mind is occupied and the Gandhabba cannot combine with Kantuppa. Consequently, the Kantuppa will be weak and cannot get through the old promised karma and sometimes can lead to “Vipatti 4” or failures. The Kantuppa should not be in instinctive state and not be stressed. Thus, we should raise our Kantappa level into state of consciousness and, moreover, state of wisdom. Using awareness considering the fact and make it equanimity (Upekkha) and develop awareness level into wisdom which contributes to Dhamma emotion all the time. Listening to, speaking or writing Dhamma can lead to Dhamma emotion, as well. The worship such as the invitation of many gods from many religions to help activate our Gandhabba needs our faith and empathy in that worship. It can adjust or rebalance our Gandhabba and fulfil “Api-Sankhara” with a physical wonder and a wonder of god. Furthermore, it can deduct the depressed karma, balance the deep emotion and bring old good deeds to help us. This is one of many ways we can do in present life.