สำนักสหปฏิบัติฯ


          หากเราเข้าถึงกฎแห่งกรรมได้ เราก็มีสิทธิที่จะบริหารกรรมของเราเอง ในขณะเดียวกันการปล่อยชีวิตของเราให้เป็นไปตามยถากรรม ย่อมจะทำให้ไม่เป็นผลดีกับชีวิตเราและครอบครัวของเราได้ ทั้งนี้เราต้องปฏิบัติและต้องศึกษาให้รู้ถึงกลไกกรรม ในขณะเดียวกัน เราก็จำเป็นต้องรู้สัญญาในวิบากกรรม หรือชนกกรรมที่ส่งเรามาเกิด แล้วจึงดำเนินชีวิตในทิศทางตามที่ชนกกรรมกำหนด ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาชีวิตโดยตรง ในขณะเดียวกันก็เป็นการการเบี่ยงเบนกรรม ลดกรรม หรือจำกัดกรรมให้อยู่ในขอบเขตที่เราควบคุมได้ ถึงชาตินี้เราจะเป็นคนดี แต่เจ้ากรรมนายเวรเราก็คงไม่ยกโทษให้เราง่ายๆ  ดังนั้นเกมกลกรรมจึงถือว่าเป็นการใช้กรรมทางเลือก เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้กรรม เพื่อที่จะนำมาบริหารการใช้กรรมของเรา หรืออย่างน้อยเราก็ต้องรับรู้และยอมรับว่ากรรมนั้นเป็นสิ่งที่เราได้เคยทำมาเองในอดีตชาติทั้งสิ้น และเราต้องรู้เท่าทันตามความเป็นจริง 

Karma management and promised karma
          If we understand the law of karma, we will be able to manage our own karma. Letting life float along by destiny and doing nothing will not be good to our life and our family. So we have to study Dhamma and practice to get through the karmic law. Meanwhile we will have to know about the promised karma and paternal karma which led us to be born in this world so we can live life following the right direction determined by promised karma. It will be the direct solving of life problems and, in the same time, it can distract, reduce or limit the karma in range that we can control them. Although we may be a good man in this world, the enemy from the past life will not easily forgive us. Therefore, karma game is reckoned as alternative way of karma redeeming. We will have to know our own promised karma in order to manage them right or at least we have to admit and accept that those karma are the thing we did ourselves in previous lives.