สำนักสหปฏิบัติฯ

"สังขารนี้ไม่ใช่ของเรา   เราไม่ใช่เจ้าของสังขารนี้
พระพุทธศาสนานี้เป็นของเรา   เราเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนานี้
เรารักสังขารพอประมาณ  เรารักพระพุทธศาสนาสุดประมาณ"
                                     ธวัช  คณิตกุล