สำนักสหปฏิบัติฯ

"สะดวก สบาย ง่าย ประหยัด และ ไม่ติดอุปาทาน"


                              ธวัช  คณิตกุล ปี ๒๕๒๘