สำนักสหปฏิบัติฯ

" กฏเกินเกณฑ์    เกณฑ์เกินกฏ 
เกณฑ์เกินกรรม    กรรมเกินเกณฑ์  
กรรมเกินกฏ   กฏเกินกรรม
กฏ เกณฑ์ กรรม เกินกำกับ
กรรมเก็บกด"
 
                                  ธวัช  คณิตกุล
                                    ปี ๒๕๔๕