สำนักสหปฏิบัติฯ

"vOur  Body  IS  NOT  OURS,it does not belong to us.

Buddhist Religious is OURS,We are the owner of this Religious.
We love our body FAIRLY,but we love our Buddhist Religious DEARLY."
 
                   Translated by Narong  Kanitkul
                      Dec,02,07