สำนักสหปฏิบัติฯ

        " กรรมใครกรรมมัน
          ถ้าไม่ยอมรับมัน 
          ก็ต้องไปรับเผือกร้อนในมือ
          ถ้าไม่ยอมรับเผือกร้อนในมือ
          ก็ต้องไปรับ มันต่อเผือกในวิญญาณ "               ธวัช  คณิตกุล  ปี ๒๕๔๘