สำนักสหปฏิบัติฯ

   " ความรู้สึกที่ยิ่งกว่าความรู้สึก  คือ  รู้สึกยิ่งกว่ารู้สึก

เป็นสุดยอดของความรู้สึก จะนำไปสู่องค์ฌาน
     ความรู้ที่ยิ่งกว่าความรู้ คือ  รู้ยิ่งกว่ารู้
 เป็นสุดยอดของความรู้ จะนำไปสู่องค์ญาณ "
 
                                  ธวัช  คณิตกุล 
                                 ธันวาคม๒๕๔๙