สำนักสหปฏิบัติฯ

"  คนในรอยกรรม กรรมในรอยพรหม  พรหมในรอยธรรม "

 
             ธวัช  คณิตกุล  ปี ๒๕๕๒