สำนักสหปฏิบัติฯ

"  ตัณหาบุก      อัตตาบิด
ทำให้ผิดพลาดจากพรหมลิขิต  และกฏแห่งกรรม "
              
                          ธวัช  คณิตกุล
                        เมษายน  ๒๕๕๓