สำนักสหปฏิบัติฯ

"  มึงผิด     กูถูก …....................  กูถูก   มึงผิด
   มึงผิด    ทุกครั้ง ……………………. ทุกครั้ง   กูถูก "

                           ธวัช  คณิตกุล

                             ๘ มิ.ย ๕๓