สำนักสหปฏิบัติฯ

           มุมละเอียดโลก

60 พิลิบดา        เป็น       1  ลิบดา

60 ลิบดา          เป็น       1  องศา ( 1 องศา มี 3,600 พิลิบดา มาจาก 60 พิลิบดาx60 ลิบดา)
90 องศา           เป็น       1  มุมฉาก
4 มุมฉาก          เป็น       1  วงกลม ( 1 วงกลม มี 1,296,000 พิลิบดา มาจาก 3600พิ.x360องศา)          มุมลึกลับทางวิญญาณ  
 (สูตรเทียบค่า / คลื่นพลังกรรม, ระดับเทพเทวะ (Cเทพ) , องค์เทพ / องค์ฌาน องค์ญาณ )

                                                            60 พิลึกลับ       เป็น      1   ลึกลับ
                                                            60 ลึกลับ          เป็น      1   องค์
                                                            30 องค์             เป็น      1   ราศี  ( 30 องศา เท่ากับ 1 ราศี )
                                                            12 ราศี              เป็น      1   รัศมี
                                                          108 รัศมี             เป็น      1   รังสี  ( 108 มาจาก ตัณหา 108 )
   (รูปพรหม 16 ชั้น)                             16  รังสี             เป็น      1   พรหมรังสี
 (รูปพรหม 16 ชั้น + อรูปพรหม 4 ชั้น)  20 พรหมรังสี    เป็น      1   มหาพรหมรังสี
             ( = 31 ภูมิภพ)

(ทำความเข้าใจใน ; ๓๑ ภูมิภพ /วัฏสงสาร กรรมฐาน ๔๐ ทัศ ให้ดี ก็จะเข้าใจในสูตร C เทพ)
(เมตตา -Metaphysics- อภิปรัชญาทางวิญญาณ )