สำนักสหปฏิบัติฯ


ตอนที่ ๘ ปฏิจจสมุปบาทและการรับรู้ผัสสะด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง

สรุปเนื้อหาจากวิดีโอ