สำนักสหปฏิบัติฯ

 • พระมหากัสสปเถระ

  มีนามเดิมว่า “ปิปผลิมาณพ” เกิดที่หมู่บ้านพรา ...

  อ่านต่อ

 • พระราหุลเถระ

  มีบิดาชื่อว่า “เจ้าชายสิทธัตถะ” มารดาชื่อ&rdq ...

  อ่านต่อ

 • พระสีวลีเถระ

  มารดา  ชื่อ” พระนางสุปปวาสา” ซึ่งเป ...

  อ่านต่อ

 • พระนันทเถระ

  พระนันทะมีบิดา ชื่อว่า “ สุทโธทนะ ” มารดาชื่ ...

  อ่านต่อ

 • พระอนุรุทธเถระ

  ท่านเป็นเจ้าชายในตระกูลศากยวงศ์ มีบิดาชื่อว่า”อมิ ...

  อ่านต่อ

 • พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ

  เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๕ วัน โกณฑัญญะพรา ...

  อ่านต่อ

 • พระอุรุเวลกัสสปเถระ

  ชื่อเดิมคือ”กัสสปะ” เกิดในตระกูลพร ...

  อ่านต่อ

 • พระอานนท์เถระ

  บิดา ชื่อ”สุกโกทนะ” มารดาชื่อ” กีสาโ ...

  อ่านต่อ

 • พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ

  เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๕ วัน โกณฑัญญะพ ...

  อ่านต่อ

 • พระมหาโมคคัลลานเถระ

  มีนามเดิมว่า “โกลิตะ” บ้านเดิมชื่อว่า ...

  อ่านต่อ

 • พระโสภิตเถระ

  ท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ เรียนจบศิลปวิทยา ในเมืองสาวัตถี ...

  อ่านต่อ

 • พระสารีบุตรเถระ

  มีนามเดิมว่า “อุปติสสะ” เกิดที่หมู่บ้านอุป ...

  อ่านต่อ